Aivojen muovautuvuus ja oppimiskyky

Aivojen muovautuvuus ja oppimiskyky ovat olennaisia osia ihmisen kyvyssä sopeutua ympäristöön ja kehittää itseään. Aivot ovat ihmisen tärkein elin, joka mahdollistaa kaikki toimintamme, olipa kyse sitten havainnoinnista, liikkumisesta, ajattelusta tai tunteiden kokemisesta. Aivot muovautuvat ja kehittyvät koko elämän ajan, ja oppimiskykymme perustuu suurelta osin aivojemme muovautuvuuteen.

Aivojen muovautuvuus

Aivojen muovautuvuus, eli neuroplastisuus tarkoittaa aivojen kykyä muokata rakennettaan ja toimintaansa kokemusten ja oppimisen perusteella. Aivojen neuroplastisuus mahdollistaa uusien yhteyksien ja hermoverkostojen synnyn, mikä puolestaan mahdollistaa uusien taitojen oppimisen ja vanhojen taitojen kehittämisen. Aivojen neuroplastisuus heikkenee iän myötä, mutta aivojen kehittyvyys ei lopu koskaan.

Aivojen muovautuvuus on mahdollista johtuen aivojen hermosoluista, joita kutsutaan neuraaleiksi. Nämä hermosolut ovat yhteydessä toisiinsa synapsien avulla, jotka välittävät sähköisiä signaaleja solulta toiselle. Nämä synapsit muodostavat dendriittien, hermosolujen haarautuvia haarakkeita, kanssa verkkomaisen neuroniverkon. Kun opimme uusia asioita, hermosolujen dendriitit muodostavat uusia synapseja, kun taas jo olemassa olevien synapsien tehokkuus paranee.

Aivojen muovautuvuus on todellisuudessa hyvin monimutkainen prosessi. Kun opimme jotain uutta, aivojen eri alueet aktivoituvat, ja aivojen solut lähettävät toisilleen signaaleja. Näiden signaalien avulla aivojen eri osat kommunikoivat keskenään, ja synapseja muodostuu uusien muistojen tallentamiseksi.

Mitä vaikuttaa aivojen muovautuvuuteen?

Aivojen muovautuvuus riippuu monista tekijöistä, kuten oppimiskokemuksesta, ikästä, ravinnosta, liikunnasta ja stressistä. Oppimiskokemuksen avulla aivot ovat puolustuskykyisempiä ja tehokkaampia vastaan aivosairauksia ja -ongelmia. Ravinnolla on tärkeä merkitys aivojen terveydestä huolehtimisessa, sillä aivot tarvitsevat runsaasti ravintoaineita ja happirikkaita verenkiertoa. Säännöllinen liikunta parantaa verenkiertoa ja hapenottoa, mikä edistää aivojen terveyttä. Stressi voi vaikuttaa negatiivisesti aivojen muovautuvuuteen, joten stressiä kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan.

Aivojen muovautuvuuden merkitys oppimiskyvylle

Aivojen muovautuvuus on läheisesti kytköksissä oppimiskykyyn. Oppiminen itsessään on prosessi, joka vaatii aivojen eri osien yhteistyötä, puheen- ja kuuntelutaitoa, keskittymistä, toistoa ja kykyä ymmärtää ja käyttää opittua uudessa yhteydessä. Aivojen muovautuvuus mahdollistaa erilaisten oppimistyylien hyödyntämisen ja erilaisten ongelmien ratkaisemisen.

Kun opimme jotain uutta, aivot muokkaavat toimintaansa niin, että ne pystyvät vastaanottamaan uusia tietoja tehokkaammin. Aivot muuttavat sekä fyysistä rakennettaan että toimintansa, jotta uusien taitojen oppiminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Oppimiskyky

Oppimiskyky on kyky, jonka avulla voimme hankkia uutta tietoa ja kehittää taitojamme. Oppimiskyky perustuu vahvasti aivojen muovautuvuuteen, mutta siihen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten ympäristö, koulutus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja motivaatio.

Oppimiskyky on aihe, joka on kiinnostanut tieteilijöitä jo pitkään. Tietotekniikan ja neurotieteen kehittyminen on mahdollistanut yhä tarkempien mittareiden kehittämisen aivojen ja oppimiskyvyn tutkimiseen.

Oppimiskyvyn eri osa-alueita ovat muun muassa:

 • Kielitaito
 • Matemaattiset taidot
 • Lukutaito
 • Kirjoittaminen
 • Sanallinen ja visuaalinen muisti
 • Luovuus
 • Ongelmanratkaisukyky

Oppimiskyvyn kehittämiseksi on monia erilaisia menetelmiä ja oppimistapoja, joita voidaan soveltaa yksilöllisesti eri ihmisille.

Kuinka kehittää omaa oppimiskykyä?

Oman oppimiskyvyn kehittäminen on mahdollista monin tavoin. Alla on joitakin esimerkkejä tavoista, joilla voit kehittää omaa oppimiskykyäsi:

 • Lue säännöllisesti
 • Kuuntele äänikirjoja tai podcasteja
 • Opiskele uusia asioita
 • Treenaa matemaattisia taitoja
 • Tee muistiinpanoja
 • Treenaa aivojasi pelien avulla
 • Opettele uusi kieli
 • Pysy ajan tasalla teknologian avulla
 • Aktivoi aistejasi ruuan ja juoman avulla
 • Harjoittele strategioita keskittymiseen

Oppimiskyky ei ole staattinen ominaisuus vaan se on kehitettävissä koko elämän ajan. Itseään voi kehittää monin tavoin, joten jokaisen on mahdollista löytää oma tapa kehittää oppimiskykyään.

Johtopäätökset

Aivojen muovautuvuus ja oppimiskyky ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Aivot muovautuvat ja kehittyvät ympäristön vaikutuksesta, ja oppimiskyky on kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja hankkia uutta tietoa. Aivojen muovautuvuutta voidaan vaikuttaa monilla tekijöillä, kuten oppimiskokemuksella, ravinnolla, liikunnalla ja stressillä. Oppimiskyky on kehitettävissä koko elämän ajan, ja sen kehittämiselle on olemassa monia erilaisia menetelmiä.