Freudin psykoanalyysi

Freudin psykoanalyysi

Sisällys

Historia

Sigmund Freud, itävaltalainen neurologi ja psykiatri, perusti psykoanalyysin alun perin unien tutkimiseen. Freudin mukaan unilla oli tärkeä rooli ihmisen alitajunnassa, ja hän uskoi, että niiden analysointi voisi paljastaa käyttäytymisen juurisyitä.

Psykoanalyysi kehittyi edelleen Freudin tutkimusten myötä, ja hän alkoi soveltaa sitä potilaidensa hoitoon. Freudin tärkeimmät työt ovat "Unien tulkinta" (1899), "Pysykologia kolmessa esseessä" (1905) ja "Totem ja tabu" (1913).

Psykoanalyysin perusteet

Psykoanalyysi on perinteisesti jäsennetty kolmeen osaan: tiedolliseen, terapeuttiseen ja yhteiskunnalliseen. Tiedollinen puoli sisältää teorian ja tutkimuksen alueet, terapeuttinen puoli sisältää hoitomenetelmät ja yhteiskunnallinen puoli käsittelee psykoanalyysin vaikuttavuutta ja sen asemaa yhteiskunnassa.

Psykoanalyysin peruspilarit ovat psykosomaattisten vaivojen hoito ja yksilön kehityksen tutkiminen. Freud uskoi, että ihmisen mieli koostui tajunnasta, alitajunnasta ja tiedostamattomasta. Psykoanalyysin tavoite on löytää tiedostamattomat konfliktit, jotka voivat aiheuttaa psykosomaattisia oireita, ja auttaa asiakasta käsittelemään niitä.

Tajunta

Tajunnassa ovat ne asiat, jotka yksilö on tietoinen ja joita hän voi tarkkailla. Tämä tarkoittaa kaikkea mitä yksilö ajattelee, tekee ja tuntee tietoisesti.

Alitajunta

Alitajunnassa ovat ne asiat, jotka eivät ole tietoisia, mutta jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. Freud uskoi, että alitajuntaan tallentuu kaikki lapsuuden kokemukset ja varhaiset suhteet. Alitajunnan työstäminen on välttämätöntä, jotta tiedostamattomia konflikteja voidaan käsitellä ja psykosomaattiset vaivat voitaisiin hoitaa.

Tiedostamaton

Tiedostamaton on eräänlainen alitajunnan alue, jossa ei ole missään vaiheessa ollut tietoista kokemusta. Tiedostamaton voi sisältää muun muassa unelmia tai arkkityyppisiä symboleita.

Psykoanalyysin menetelmät

Psykoanalyysin terapiassa on keskeistä keskustelu asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapeutti käyttää erilaisia tekniikoita saadakseen asiakkaansa puhumaan tärkeistä ja henkilökohtaisista asioista. Tärkeimpiä psykoanalyysin menetelmiä ovat vapaa assosiaatio, unien tulkinta ja toiston läpikäynti.

Vapaa assosiaatio

Tämä menetelmä avaa alitajunnan ja tiedostamattomien ajatusmallien sisältöä. Asiakas puhuu vapaasti ilman mitään järjestystä. Terapeutti pyrkii havaitsemaan symbolit, jotka ilmenevät näiden assosiaatioiden avulla ja näin saamaan paremman käsityksen asiakkaan ajattelumalleista.

Unien tulkinta

Freudin mukaan unet olivat erityisen tärkeitä tiedon hankkimiseksi alitajunnasta. Hän uskoi, että kaikilla unilla on merkityksensä, ja että ne toistuvat, kun alitajunnan keskeiset ongelmat eivät ole vielä ratkeamassa. Unien tulkinnassa terapeutti yrittää selvittää, mitä symbolit edustavat.

Toiston läpikäynti

Toiston läpikäynti edellyttää, että asiakas käy läpi traumaattiset kokemukset ja kurkottaa kohti kivuliaita muistoja. Tämän avulla asiakas voi parantaa itsensä aiheuttamia haavoja, mutta rohkaiseminen läpikäyntiin on ehdottomasti terapeutin vastuulla.

Psykoanalyysin teoria

Freudin psykoanalyysi perustuu useisiin keskeisiin käsitteisiin, jotka ovat hänen kehittelemiään.

Libido

Libido on seksuaalinen halu tai vaisto. Freudin mukaan jokaisella ihmisellä on libido, joka on luonnollista ja joka on olemassa syntymästä asti.

Tunneidoli

Tunneidoli on hämärä kokemus, joka ilmenee psykosomaattisina oireina. Freudin mukaan tunneidoli johtuu siitä, että alitajunnassa olevat vihan ja halun tunteet eivät pääse ulos tietoisuuteen. Tunneidolin hoidossa on tärkeää saattaa nämä näkymättömät tunteet näkyviksi ja käsitellä niitä.

Minä

Minä on oma tajuntamme. Se luovuttaa energiaa itsepsyykkisiin toimintoihin ja pyrkii tasapainoon idin ja superegon kanssa.

Id

Id on alitajuinen vaisto, jonka tehtävä on pitää huolta siitä, että elimistö pysyy kunnossa. Se pysyy vetäytyneenä ja järjestäytyneenä ainoastaan silloin, kun on liian tietoinen tai stressaantunut.

Superego

Superego on moraalinen tietoisuus, joka muodostuu ympäristön ohjaamista eettisistä arvoista. Se muodostaa jatkuvan yhteyden minuuden, itsensä ja ympäristönsä välillä.

Psykoanalyysin soveltaminen

Psykoanalyysiä käytettiin alun perin psykosomaattisten vaivojen hoitoon, kuten esimerkiksi hysteriaan. Nykyään sitä käytetään myös henkilökohtaisessa kehityksessä ja terapeuttisessa hoidossa, mutta sen käyttöä on kritisoitu vaihtelevasti vuosien saatossa.

Vaikka psykoanalyysin käyttöä on kritisoitu, sitä käytetään edelleen laajasti ja monet ovat sitä mieltä, että se voi olla tehokas hoitomenetelmä, kun sitä käytetään oikein. On myös selvää, että Freudin psykoanalyysi on vaikuttanut merkittävästi psykologiaan ja ihmisen ymmärtämiseen.

Psykoanalyysi on yksi monista tavoista ymmärtää ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä. Sen menetelmiä voidaan soveltaa monilla eri tavoilla, ja sen käyttöön on leimattu sekä positiivisia että negatiivisia asenteita. Vaikka psykoanalyysin käytön suhteen on edelleen keskustelua ja epäilyksiä, se on edelleen kiistanalaisena kasvattanut suosiotaan.