Ilmastomuutoksen vaikutus mereneläviin

la meteorología y el clima

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä haasteista, joihin ihmiskunta tällä hetkellä kohtaa. Haaste ei kuitenkaan kosketa ainoastaan ihmiskuntaa, vaan vaikuttaa myös mereneläviin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä muun muassa kalakantojen vähentyessä, merien happamoitumisen lisääntyessä ja meriveden lämpötilojen kohoamisena. Tässä artikkelissa tarkastellaan tarkemmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia mereneläviin.

Kalakantojen väheneminen

Ilmastonmuutos vaikuttaa kalakantoihin monella tapaa. Ilmastonmuutoksen seurauksena meriveden lämpötilat nousevat, minkä seurauksena jotkin kalalajit siirtyvät etsimään viileämpiä alueita tai vähenevät kokonaan. Monet kalalajit myös liikkuvat kauemmaksi rannikolta, mikä vaikuttaa kalastukseen.

Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa meren ravintoverkkoon, mikä vaikuttaa myös kalakantoihin. Meriveden lämpötilan nousu edistää planktonien kasvua, joka houkuttelee useita kalalajeja ravinnoksi. Toisaalta, meriveden happamoituminen ja saastuminen voivat myös vähentää planktonien määrää ja monimuotoisuutta.

Merien happamoituminen

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös merien happamoitumiseen. Happamoituminen johtuu hiilidioksidin (CO2) vapautumisesta ilmakehään, mikä puolestaan johtuu ihmisten toiminnasta, kuten fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Meriin liuenneena CO2 muodostaa hiilihappoa, joka alentaa meren pH-tasoa

Tämä happamoituminen vaikuttaa kielteisesti merenelävien kykyyn tuottaa kovia kalkkikuoria ja -rakenteita, kuten simpukankuoria. Lisäksi happamoituminen voi vaikuttaa planktonien elinkiertoa ja niiden kykyä imeä ravintoa merestä.

Meriveden lämpötilojen kohoaminen

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös meriveden lämpötiloihin, mikä vaikuttaa merenelävien elinkaareen. Meriveden lämpötilan kohoaminen voi vaikuttaa eläinten kasvuun, lisääntymiseen ja ruokailutottumuksiin.

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, että keltasimpukoiden (Mytilus edulis) kasvunopeus kasvoi Pohjanmerellä lämpötilan nousun seurauksena. Toisaalta, toiset lajit, kuten planktonit, eivät pärjää kovin korkeissa lämpötiloissa ja voivat vähentyä kokonaan. Lisäksi korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa happikatoja joiden vuoksi eläimet voivat saada hapenpuutosta ja kuolla.

Lopuksi

Ilmastonmuutos vaikuttaa mereneläviin monella tavalla. Ilmiöstä kärsivät myös monet ihmiset, kuten kalastajat ja merenelävien kuluttajat. On tärkeää pitää huolta merien monimuotoisuudesta ja sen säilyttämisestä tuleville sukupolville. Voimme kaikki vaikuttaa tähän pienillä teoillamme, kuten muuttamalla kulutustottumuksiamme ja vähentämällä hiilidioksidin päästöjä.