Tupakoinnin vaikutus ympäristöön

la meteorología y el clima

Tupakointi on yleinen tapa ympäri maailmaa. Vaikka tupakointi vaikuttaa eniten ihmisten terveyteen, se vaikuttaa myös ympäristöön. Tupakka on biohajoavaa materiaalia, mutta tupakansavusta ja tupakkaa kasvatuksesta vapautuu paljon haitallisia aineita ilmaan, maaperään ja veteen. Tässä artikkelissa käsitellään tupakoinnin vaikutuksia ympäristöön.

Ilman saastuminen

Tupakan palamisesta vapautuu hiilimonoksidia, typen oksideja ja pienhiukkasia. Nämä ovat kaikki ilmansaasteita. Hiilimonoksidi heikentää veren kykyä kuljettaa happea, minkä vuoksi tupakoitsijat hengästyvät helpommin. Typen oksidit vaikuttavat muun muassa kasvihuoneilmiöön ja johtavat ozonin muodostumiseen. Pienhiukkaset ovat erityisen haitallisia, sillä ne pääsevät solujen sisälle. Pienhiukkaset ovat myös jotain, mitä keuhkot eivät pysty poistamaan helposti.

Tupakan savu vaikuttaa myös ilman laatuun. Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista moni on myrkyllistä. Vaikka tupakoitsija ei tupakoi sisätiloissa, savu jättää jälkiä huoneilmaan. Tämä vaikuttaa negatiivisesti muiden ihmisten terveyteen. Erityisesti lapsilla on korkeampi riski kärsiä lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista terveysongelmista, jos he altistuvat tupakansavulle usein.

Maaperän saastuminen

Tupakoinnissa käytettävä tupakkakasvi vaatii ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, kasvaakseen. Viljelijät käyttävät lannoitteita kasvien kasvattamiseen, mutta jos näitä lannoitteita käytetään liikaa, ne voivat päätyä maaperään ja vaikuttaa haitallisesti ympäristöön. Lannoitteet eivät ole ainoita haitallisia tekijöitä. Tupakkakasvit tarvitsevat myös muita kemikaaleja, kuten torjunta-aineita ja kasvinsuojeluaineita. Nämä kemikaalit voivat päätyä maaperään ja saastuttaa sitä.

Tupakan keskimääräinen tupakkajälleenmyyjä pakkaa savukkeensa monikerroksisiin muoveihin estääkseen kosteuden imeytymisen. Tämä suojaa savukkeita, mutta pakkausmateriaalit, kuten muovi ja folio, ovat hankalasti biohajoavia. Tupakkaa käyttävien ihmisten määrän kasvaessa myös tupakkajätteen määrä lisääntyy. Tupakan filtterit, savukkeiden kääreet ja käytetyt sytkärit päätyvät maaperään, missä ne voivat kestää vuosikymmeniä hajotessaan.

Veden saastuminen

Tupakan kasvatusssä käytettävä vesi voi sisältää haitallisia kemikaaleja, kuten lyijyä, arseenia ja kadmiumia. Jotkut tupakan tuotantomaat käyttävät laajalti kemikaaleja, kuten torjunta-aineita ja lannoitteita, joiden pitoisuuksia ei aina valvota. Kun nämä kemikaalit päätyvät veteen, seurauksena voi olla vakavia saaste-ongelmia ympäristössä.

Tupakan savu voi päätyä myös vesistöihin, kuten jokia, järviä ja meriä. Tupakan savu sisältää paljon pienhiukkasia, joita lintujen, kalojen ja muiden eläinten on hankala kestää. Tupakantumpit ja savukkeiden filtterit ovat myös yleisiä maaperälle ja rannoille jätettäviä roskia. Nämä jätteet voivat kestää maaperässä vuosikymmeniä, saastuttaen samalla ympäristöä.

Päätelmä

Tupakointi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön monella tavalla. Tupakkakasvatuksen kemikaalit, tupakan savu ja tupakkaroskat saastuttavat ilmaa, maaperää ja vettä. Näiden haittojen välttämiseksi on olemassa useita keinoja. Tupakoinnin lopettaminen on yksinkertaisin tapa vähentää haitallista ympäristövaikutusta. Tupakointiturvallisuus- ja valvontalaitteiden käyttö, tupakointipaikkojen määrän rajoittaminen ja tupakkajätteen kerääminen ovat kaikki toimia, joilla voidaan vähentää tupakoinnin haittoja ympäristölle.